Javni natječaj - stjecanje prvog radnog iskustva

Natječaj

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama, Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009, od 23. listopada 2018.), a u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar,  Blanka Pedišić, prof. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

  1. Stručni suradnik – psiholog, 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (40 sati tjedno)

Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruje:

-           nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-          bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava

-          i ima odgovarajuću struku  prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr,  90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika – psihologa

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

-          životopis

-          diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-          uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

-          dokaz  o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave se podnose od 31.10.2018. do 08.11.2018. neposredno u Tajništvo škole ili putem pošte na adresu škole (Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26,

23 000 Zadar) s naznakom „za javni natječaj“.

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Zadar.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice http://www.zd-mioc.hr/

Ravnateljica:

Blanka Pedišić, prof.

 

 KLASA: 602-05/18-06/01

URBROJ: 2198-1-57-18-589