Odluka o pništenju natječaja

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR
Obala kneza Trpimira 26
KLASA:602-05/14-06/01
URBROJ: 2198-1-57-14-242

Zadar, 8. 4. 2014.

Na temelju čl. 107. i 125. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13), ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar  dana 8. 4. 2014.g. donosi


ODLUKU

o poništenju natječaja za popunu radnog mjesta domar – kotlovničar na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja – 1 izvršitelj/ica.

Obrazloženje:

Poništava se natječaj za popunu radnog mjesta domar – kotlovničar na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja – 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar dana 1. travnja 2014. (KLASA: 602-05/14-06/01, URBROJ: 2198-1-57-14-217) zbog povratka zaposlenika s bolovanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.

Dostaviti:

1. Kandidatima koji su dostavili prijavu na Natječaj
2. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
3. Oglasna ploča Gimnazije Franje Petrića Zadar
4. Mrežna stranica Gimnazije Franje Petrića Zadar
5. Arhiva